a cheometría - la géométrie - geometry


o trianglo
le triangle

o rombo
le losange - rhombus

o rectanglo
le rectangle

o quadrau
le carré - square

o pentagono
le pentagone

l'hexagono
l'hexagone

l'ovalo
l'ovale

o cerclo, disco
le cercle, le disque - circle, disk

a piramide
la pyramide

o cono
le cône - cone

o cilindro
le cylindre - cylinder

a esfera
la sphère - sphere

o cubo
le cube