o reloch despertador
alarm-clock
le réveil-matin

o tiempo - time - le temps

aragonés English français
o reloch clock l'horloge
o reloch de monyiquera (wrist-)watch la montre
Qué hora ye ? What time is it? Quelle heure est-il ?
a hora / as horas hour(s) heure(s)
o minuto / os minutos minute(s) "
o segundo / os segundos second(s) seconde(s)
o maitín morning le matin, la matinée
o día, diya / os días, diyas day(s) jour(s), journée(s)
meyodía midday, noon midi
a tarde
a tarde, l'escureixiu
afternoon
evening
l'après-midi
le soir, la soirée
a nueit / as nueitz night(s) nuit(s)
meyanueit, medianueit midnight minuit
antes d'ahiere day before yesterday avant-hier
ahiere yesterday hier
hue today aujourd'hui
manyana, maitín tomorrow demain
dimpués de manyana/maitín day after tomorrow après-demain
a semana / as semanas week(s) semaine(s)
o cabo de semana week-end la fin de semaine
as vacacions, vacanzas holidays, vacation les vacances
o mes / os meses month(s) mois
a estación / as estacions
de l'anyo
season(s) saison(s)
l'anyo / os anyos year(s) an(s), année(s)
Goyosa anyada ! Happy new year! Bonne année !
Buen cabo d'anyo ! Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Buen Nadal ! Merry Christmas! Joyeux Noël !
o regalo / os regalos gift(s) cadeau(x)
o calandario calendar le calendrier
o decenio decade la décennie
o sieglo / os sieglos century / centuries siècle(s)
o milenio millennium le millénaire


aragonés English français
o pasau past le passé
o present present le présent
o futuro, o esdevenidor future le futur, l'avenir
antes, antis, dinantes before avant
dimpués after après
agora now maintenant
luego early tôt
tarde, tardi late tard
nunca never jamais
a vegadas, a veces sometimes parfois
de cabo quan, de ca bota quan from time to time de temps en temps
a ormino, a sobén often souvent
siempre always toujours